EP.94 虛擬貨幣全線冧檔?

虛擬貨幣全線冧檔,雖然虛擬貨幣並唔係一個大眾投資嘅工具,但係對全球投資風險胃納係一個晴雨表。
比特幣第一次見頂在2017年12月,2018年一月底全球股市見頂 回落,同樣比特幣在今年一月九日見頂,全球股市會否再次重燃2018年的劇情?
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。