EP.37 經濟循環股


經濟循環股第二擊347鞍鋼,技術上已經出現咗破底翻,而且所有平均線已經向上,今日大成交向上挑戰2018年初以來的下降軌,短期嘅阻力會喺3.26。