EP.139 下星期四恆指結算要小心?


近日香港上市公司頻頻抽水,截至昨日四月份 已經抽水 1800多億, 呢個係單月份歷史高位, 根據過往經驗亦都係見頂嘅訊號。下星期 四恆指結算,如果大戶推高指數結算,後事做要小心。
***未持有上述股份財務權益。
***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。