EP.25 煤氣3號仔

E22

3號仔煤氣喺底部橫行咗幾個月,今日第一次見到100天線,如果我哋翻查週線圖會發現2009年在底部橫行直至到達破20週線才發力向上, 20週線現時係11點31,如果煤氣在本星期收在這個價位之上就應該係打底完成嘅信號。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。