EP.24 美股是否已經跌完?

E22

33

美股是否已經跌完?今年三月底以來美股每次見頂回落都會出現兩隻腳,通常係見頂回落第一隻腳之後會反彈到所有平均線之上再次回落營造第二隻腳,美股已經連續出現兩支大陽燭,今日電子盤更升穿所有平均線,按照以往嘅規律美股應該已經見咗反彈嘅頂部, 迴向下營造第二隻腳。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。